Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. TOEPASSING
  Door zijn bestelling, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden en geeft de bijzondere voorwaarden op, die in zijn eigen bestelbons, brieven of handelsgeschriften zouden voorkomen ook indien deze documenten werden opgesteld na het opmaken van onze algemene voorwaarden.
 2. PRODUCTEN
  De foto's en illustraties op deze website zijn niet contractueel gebonden. De verkoper* kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de afbeelding van de producten.
 3. PRIJZEN
  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De prijzen vermeld op de productpagina’s zijn prijzen zonder transport- en verzendingskosten. Alle vermelde prijzen zijn indicatief en kunnen door de verkoper* op gelijk welk moment gewijzigd worden. De definitieve prijs is de totaal prijs vermeld op de bevestiging van de bestelling. Deze prijs is inclusief transport- en verzendingskosten.
 4. BESTELLINGEN
  De systemen van automatische registratie worden als geldig bewijs aanschouwd, van de aard, inhoud en datum van de bestelling. De verkoper* bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de koper op het e-mailadres die deze heeft gecommuniceerd. De verkoop is pas geldig van zodra de bestelling door de koper betaald werd. De verkoper* heeft het recht om elke bestelling te annuleren van een klant waarvan een relatief geschil van betaling bestaat van een voorafgaande bestelling.
 5. BETALINGEN
  De prijs die aan de klant wordt gefactureerd is de totaalprijs dat vermeld wordt op de bestelbevestiging dat door de verkoper* per e-mail naar de koper werd verstuurd. De betalingen gebeuren steeds voorafgaand aan de levering van de goederen, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 6. LEVERING
  De verkoper* streeft ernaar toe de bestelling te verzenden binnen de 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Een vertraging van levering kan in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding, de weigering van de goederen en in geen geval de annulering van de bestelling.
  De uiterste leveringstermijn is 30 kalenderdagen na ontvangst van de betaling. Indien deze uiterste leveringstermijn verstreken is, is de klant gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De verkoper* wordt vrijgesteld van zijn verplichting van levering bij geval van overmacht.
  De producten reizen steeds op risico van de koper. Aflevering heeft plaats op het leveringsadres dat opgegeven werd bij het plaatsen van de bestelling. De verkoper* is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de levering gebeurde op een ander adres.
 7. EIGENDOM
  Er wordt uitdrukkelijk door afwijking aan artikel 1583 van Burgerlijk Wetboek overeengekomen dat de eigendomsoverdracht van de verkochte goederen tot volledige betaling uitgesteld wordt.
 8. RECHT TOT ANNULATIE
  Kopers, die goederen hebben aangekocht voor niet-professionele doeleinden, hebben het recht de koop eenzijdig te ontbinden. Om recht te hebben op een terugbetaling van de producten moet de koper de nieuwe onbeschadigde goederen in hun originele verpakking binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelde producten terugsturen naar volgend adres :
        Le Circuit de Spa-Francorchamps s.a, 55 route du CIrcuit, B-4970 Stavelot
  De koper is verantwoordelijk voor het terugsturen van producten en de daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de koper. De verkoper* zal de prijs van de teruggestuurde goederen (zonder transport- en leveringskosten) terugbetalen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen.
 9. KLACHTEN
  Klachten betreffende een defect, een non-conformiteit of gebrek moeten schriftelijk ten laatste 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen overgemaakt worden. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
 10. GARANTIE
  In geen enkel geval kan de verkoper* verantwoordelijk gesteld worden voor het niet naleven van reglementaire beschikkingen en wetgeving geldend in het land van ontvangst, de verantwoordelijkheid van de verkoper* is systematisch beperkt tot de waarde van het product in gelding gebracht met zijn datum van verkoop en deze, zonder mogelijkheden van beroep jegens het merk of de producerende vennootschap van het product.
 11. GESCHILLEN
  Dit contract valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. De verkoper* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, zij het materiële, immateriële of lichamelijke schade , die het gevolg is van een verkeerde werking of het verkeerde gebruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten door de fabrikanten van deze producten. De verantwoordelijkheid van de verkoper* is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling en zal niet in het geding gebracht worden voor simpele fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgen hadden kunnen blijven bestaan die in de presentatie van de producten genomen zijn. Voor alle betwist punt volgend uit het opleggen van de aanwezigen, kennen de contracterend partijen toe uitdrukkelijk bekwaamheid aan de rechtbanken van Verviers, zelfs als de contractanten in een ander land dan België wonen.

 

* De verkoper =
      Le Circuit de Spa-Francorchamps s.a, 55 Route du Circuit, B-4970 Stavelot

 

 

Gebruiksvoorwaarden

 

 1. AUTEURSRECHT
  Deze website is eigendom van Le Circuit de Spa-Francorchamps s.a en wordt beschermd door intellectuele rechten. U mag de informatie op deze website raadplegen, afdrukken en downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is verboden de inhoud (teksten, beelden, logo's, grafische elementen), geheel of gedeeltelijk, te gebruiken voor professionele en/of commerciële doeleinden, te verspreiden, te kopiëren of openbaar te maken mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Circuit de Spa-Francorchamps s.a.
 2. INHOUD
  De informatie op deze website is onderhevig aan wijzigingen, verbeteringen en bijwerkingen zonder voorafgaande mededeling. Op deze website wordt via hyperlinks verwezen naar externe website van o.a. verkopers, fabrikanten, enz. Le Circuit de Spa-Francorchamps s.a kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou voortvloeien bij het betreden van websites van derden.
 3. TOEPASBAARHEID
  Deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van Verviers zijn bevoegd voor eventuele geschillen m.b.t. deze site.

 

Privacy

Le Circuit de Spa-Francorchamps s.a verbindt er zich toe tegenover u, bezoekers en klanten van onze site, de persoonlijke gegevens die u verstrekt vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in:

 1. Bescherming van de persoonlijke gegevens
  Wij behandelen uw gegevens volledig conform de Belgische Wet op de Privacy (Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 December 1992 en zoals laatst gewijzigd door de Wet van 11 december 1998) De verzamelde gegevens zullen nooit doorgegeven of verkocht worden aan derden.
 2. Het respecteren van de wetgeving op Informatica en Vrijheid
  Volgens de wet op Informatica en Vrijheid beschikt u over het toegangsrecht, het wijzigen, verbeteren en verwijderen van de betreffende gegevens die u aanbelangen. U kunt dit recht opeisen door ons een schrijven te richten op volgend adres : secretariat@spa-francorchamps.be